Federació d'Hostaleria de Girona | Lleis i normatives | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

CANVI EN LA GESTIÓ I EL CONTROL EN ELS PROCESSOS D’INCAPACITAT TEMPORAL

Veure circular informativa

LLEI 2/2023, DE 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

Veure disposició

Veure circular informativa de Tourism & Law

REIAL DECRET 99/2023, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2023

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET LLEI 1021/2022, DE 13 DE DESEMBRE: CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Veure disposició

Veure circular informativa de CEHAT

REIAL DECRET LLEI 933/2021, DE 26 D’OCTUBRE: REGISTRE DE VIATGERS

Veure disposició

Veure circular informativa de CEHAT

Veure circular informativa de la Confederació Catalana – Aclariment

REIAL DECRET LLEI 487/2022, DE 21 DE JUNY, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN ELS REQUISITS SANITARIS PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

Veure disposició

REIAL DECRET LLEI 1021/2022, DE 13 DE DESEMBRE: NORMATIVA REGULADORA DE LES CONDICIONS HIGIÈNIQUES DELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Veure disposició

Veure circular informativa de CEHAT

CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA PER ALS 2022, 2023 I 2024

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET LLEI 14/2022, D’1 D’AGOST, DE MESURES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA EN L’ÀMBIT DEL TRANSPORT, EN MATÈRIA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI, AIXÍ COM DE MESURES D’ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE REDUCCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA DEL GAS NATURAL. 

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET-LLEI 11/2022, DE 25 DE JUNY, PEL QUAL S’ADOPTEN I ES PRORROGUEN DETERMINADES MESURES PER RESPONDRE A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA A UCRAÏNA, PER FER FRONT A SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIAL I ECONÒMICA, I PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE LA ILLA DE PALMA

Veure disposició

Veure circular informativa

LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINANTS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR – obligació oferir aigua de l’aixeta

Veure disposició

Veure circular informativa

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE L’AUDITORIA RETRIBUTIVA, EL REGISTRE RETRIBUTIU I ELS PLANS D’IGUALTAT

Veure circular informativa

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ I DELS SERVEIS

Veure disposició

Veure circular informativa

LLEI 5/2020, DEL 29 D’ABRIL, DE MESURES FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT

Veure disposició

Veure circular informativa

RESOLUCIÓ EMT/2755/2021, DE 9 DE SETEMBRE, PER LA QUAL ES DISPOSA LA PUBLICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA CATALANA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 2021 – 2026

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET 390/2021, D’1 DE JUNY DE 2021, PEL QUAL S’APROVA EL PROCEDIMENT BÀSIC PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Veure disposició

Veure circular informativa

DECRET LLEI 11/2021, DE 27 D’ABRIL, DE MESURES DE CARÀCTER PRESSUPOSTARI, TRIBUTARI, ADMINISTRATIU I FINANCER 

Veure disposició

Veure circular informativa

RESOLUCIÓ TSF/1122/2021,DE 22 DE MARÇ, PER LA QUAL ES DISPOSA LA INSCRIPCIÓ I LA PUBLICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2020 I 2021

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET – LLEI 6/2021, DE 20 D’ABRIL, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT A EMPRESES I AUTÒNOMS AFECTATS PER LA PANDÈMIA DE COVID-19 

Veure disposició

Veure circular informativa

RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, DE 21 DE DESEMBRE, SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER ALS ANYS 2020-2021 DE LA LÍNIA DE PRÉSTECS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D’INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET-LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC, L’HOSTALERIA, EL COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Veure disposició

Veure circular informativa

DECRET-LLEI 33/2020, DE 30 DE SETEMBRE, DE MESURES URGENTS SOBRE L’IMPOST TURÍSTIC

Veure disposició

Veure circular informativa

REIAL DECRET-LLEI 28/2020, DE 22 DE SETEMBRE, DE TREBALL A DISTÀNCIA 

Veure disposició

Veure circular informativa

DECRET 75/2020, DE 4 D’AGOST DE TURISME DE CATALUNYA

Veure disposició

Veure circular informativa

Veure circular: Nova tramitació dels allotjaments turístics- Comunicació de l’Oficina de Gestió Empresarial

LLEI 1/2020, DE 15 DE JULIOL, PER LA QUAL ES DEROGA L’ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTES D’ASSISTÈNCIA A LA FEINA ESTABLERT A L’ARTICLE 52. D) DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2015, DE 23 D’OCTUBRE

Veure disposició

Veure circular informativa

DECRET LLEI 23/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA – AJORNAMENT PUJADA TARIFES TAXA TURÍSTICA

Veure disposició

Veure circular informativa

LLEI 5/2020, DEL 29 D’ABRIL, DE MESURES FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT

Veure disposició

Veure circular informativa

LLEI 3/2020, DE L’11 DE MARÇ, DE PREVENCIÓ DE LES PÈRDUES I EL MALBARATAMENT ALIMENTARIS

Veure disposició

Veure circular

LÍNIA DE PRÉSTECS PELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Veure disposició

Veure circular

REGISTRE DIARI DE LES JORNADES DE TREBALL

Veure circular

Veure model 1 per fer el registre

Veure model 2 per fer el registre

REGLAMENT EUROPEU UE 2016/679 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE DADES – ENTRADA EN VIGOR EL 25/05/2018

Veure disposició

Veure circular informativa

LLEI 18/2017, DE L’1 D’AGOST, DE COMERÇ, FIRES I SERVEIS

Veure disposició

IMPOST SOBRE LES BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES – ENTRADA EN VIGOR 01/05/2017

Veure disposició

Preguntes freqüents (resolució dubtes)

MODIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Veure circular – entrada en vigor 01/07/2020 (pujada de tarifes)

Veure disposició (página 15)

Veure circular – entrada en vigor 01/07/2017

LLEI 5/2017, DEL 28 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ I REGULACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS, SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS, SOBRE ELEMENTS RADIOTÒXICS, SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES I SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

Veure disposició

REIAL DECRET LLEI 3/2016: APLAÇAMENT DE PAGAMENT

Veure circular

DECRET 30/2015, DE 3 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL CATÀLEG D’ACTIVITATS I CENTRES OBLIGATS A ADOPTAR MESURES D’AUTOPROTECCIÓ I ES FIXA EL CONTINGUT D’AQUESTES MESURES

Veure disposició

Veure circular

REIAL DECRET-LLEI 1/2015, DE 27 DE FEBRER SOBRE MESURES D’ORDRE SOCIAL

Veure disposició

Veure circular CEHAT 29/15

LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Veure circular

REGLAMENT 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL EUROPEU, DE 25 D’OCTUBRE DE 2011, SOBRE INFORMACIÓ FACILITADA AL CONSUMIDOR (AL·LERGÒGENS I INTOLERÀNCIES)

Veure circular

Veure guia

Veure reglament

CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA, PELS ANYS 2017, 2018 I 2019.

Veure circular

Veure normativa i taules salarials

LLEI 3/2014, DEL 19 DE FEBRER, D’HORARIS COMERCIALS I DE MESURES PER A DETERMINADES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ

Veure disposició

ORDRE ECO/24/2014, DE 31 DE GENER, PER LA QUAL S’APROVA EL MODEL D’AUTOLIQUIDACIÓ 045

Veure model

ORDRE ESS/106/2014, DE 31 DE GENER, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN LES NORMES LEGALS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL, DESOCUPACIÓ, PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT, FONS DE GARANTIA SALARIAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Veure disposició

NOVES CONDICIONS DE PUBLICITAT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I APARTAMENTS TURÍSTICS

Veure circular

ORDRE ECO/320/2013, DE 12 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES REGULA LA PRESENTACIÓ I EL PAGAMENT TELEMÀTIC DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Veure disposició

REIAL DECRET 960/2013, DE 5 DE DESEMBRE- MODIFICACIONS DELS REGLAMENTS DE CAIRE TRIBUTARI

Veure disposició

RESOLUCIÓ EMO/2448/2013, DE 18 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVA EL MODEL QUE ESTABLEIX ELS CRITERIS PER A L’ATORGAMENT DE CATEGORIA ALS ESTABLIMENTS D’APARTAMENTS TURÍSTICS

Veure disposició

RESOLUCIÓ EMO/2449/2013, DE 18 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL S’APROVA EL MODEL QUE ESTABLEIX ELS CRITERIS PER A L’ATORGAMENT DE CATEGORIA ALS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Veure disposició

RESOLUCIÓ EMO/288/2013, DE 14 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDRE EMO/419/2012, DE 5 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES FIXEN ELS PREUS PÚBLICS DEL SISTEMA CATALÀ DE QUALITAT TURÍSTICA

Veure disposició

DECRET 161/2013, DE 30 D’ABRIL, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DEL FONS PER AL FOMENT DEL TURISME

Veure disposició

DECRET 159/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC I D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Veure disposició

ORDRE ECO/334/2012, DE 24 D’OCTUBRE PER LA QUAL S’APROVEN ELS MODELS D’AUTOLIQUIDACIÓ 940 I 950 DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Veure disposició

MODEL D’AUTOLIQUIDACIÓ 950 I INSTRUCCIONS

Veure model

Veure instruccions

DECRET LLEI 3/2012, DE 16 D’OCTUBRE, DE REORDENACIÓ URGENT DE DETERMINADES GARANTIES FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DE MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES

Veure disposició

REAL DECRET 557/2011, DE 20 D’ABRIL SOBRE DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS A ESPANYA

Veure disposició

LLEI 42/2010, DE 30 DE DESEMBRE DE MESURES SANITÀRIES DAVANT DEL TABAQUISME

Veure disposició

DECRET 112/2010, DE 31 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Veure disposició

LLEI 18/2009, DE 22 D’OCTUBRE DE SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure disposició

LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Veure disposició

RECOMANACIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PELS BARS I RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Bars i Restaurants

Allotjaments Turístics

REIAL DECRET 895/2013, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DETERMINADES SOBRE LES CETRILLERES D’OLI

Veure disposició

LLEI 42/2010, DE 30 DE DESEMBRE, QUE MODIFICA LA LLEI 28/2005 SOBRE EL TABAQUISME

Veure disposició

LLEI 28/2005, DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES SANITÀRIES SOBRE EL TABAQUISME

Veure disposició

REIAL DECRET 3484/2000, DE 29 DE DESEMBRE SOBRE MENJARS PREPARATS

Veure disposició