Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

 

Denominació Social: FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA

Domicili Social: C/ Montnegre, 48-50 baixos 17006 Girona

CIF: G17258864

Telèfon: +34972224344

E-Mail: info@gihostaleria.org

Lloc Web: http://www.gihostaleria.com

Dades Registrals: Registre al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb número d’expedient 17/36          

 

L’activitat que desenvolupa l’empresa és la de Federació d’Associacions d’Hostaleria.

L’horari d’atenció al públic, és el següent: De dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h.

L’hora d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre és de 8 h a 15 h.  

        

1.- OBJECTE

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web http://gihostaleria.org, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte dels quals són les condicions d’ús del lloc web.

A través del Web, de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA es facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes y cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entren a la web, atès que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, sense que existís l’obligació d’avisar abans o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

 

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web

La prestació dels serveis per part de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA  té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del Web poden estar subjectes al pagament d’un preu.

 

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquestes efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA  permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi el prestador o a tercers.

 

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors corresponen a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

 

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  • Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la Llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • De qualsevol forma perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre i quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus servies i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; i de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i gestos a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin provenir de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeixi a la pàgina) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Las cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA  no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritat i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació veure la nostra Política de Privacitat.

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclou a títol enunciatiu però no limitat la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són de propietat del prestador o, en cas de que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixin de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poden aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués ocorre respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt esmentat.

 

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.