Federació Hostaleria de Girona | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA d’ara endavant també el Prestador, domiciliada al C/ Montnegre, 48-50 baixos 17006 Girona, amb CIF G17258864, telèfon de contacte: +34972224344, i e-mail: info@gihostaleria.org.

La finalitat del tractament de les dades personals que l’usuari introdueix al Lloc Web de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA és la de:

  • Gestionar administrativament i comercialment la cartera de clients de l’empresa.
  • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin/ facilitar als interessats l’oferta de productes i serveis del seu interés.
  • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, com a responsable del present Lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web i les conservarà mentre es es mantingui aquesta relació. Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

La base jurídica pel tractament de les dades és Legitimació per execució d’un contracte, Legitimació per Interès Legítim del Responsable o d’un tercer i Legitimació per consentiment de l’interessat.

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquest obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestadament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins pels quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècnics i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al C/ Montnegre, 48-50 baixos 17006 Girona (Girona), enviant un correu electrònic a info@gihostaleria.org,  adjuntat fotocòpia amb el seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT Y CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre de fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com les que intervenen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat – en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries dintre del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de dades, amb objecte de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, incloent les dels menors, en las que, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut un consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent inclús, limitar o no permetre l’accés a la informació.

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda als Webs de tercers els que es pot accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços només té finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

ENVIAMENT CV

En el suposat de que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, li informem que les dades aportades seran tractades per a fer-lo partícip dels processos de selecció que puguin haver, portant a terme un anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat pel lloc vacant del Responsable. Li informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de forma que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent.

En cas de produir-se alguna modificació a les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i pels mateixos fins abans informats.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA es reservarà el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.