Introducció a la gestió comercial de l'establiment de restauració (16 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria de Girona

Blog

restauracio

Introducció a la gestió comercial de l’establiment de restauració (16 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA I GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA:

Dates: del 2 al 6 d’octubre

Horari: de 15 h a 18 h (el dia 06/10 serà fins a les 19 h)

Lloc de Realització: Aula virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • Per normativa, el dijous 5 d’octubre s’impartirà la sessió de forma presencial a l’aula de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona (C/ Montnegre, 48-50 baixos de Girona). 
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió al cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Objectiu general:

 • Conèixer les passes a seguir per elaborar un estudi de mercat, un pla de màrqueting del nostre producte, un pla de màrqueting intern i un pla de costos i elaboració de productes.

Objectius específics:

 • Aprendre a elaborar un estudi de mercat de la competència.
 • Identificar i conèixer tot el que comporta el màrqueting mix.
 • Elaborar un pla de comercialització per identificar l’estratègia més adequada a la nostra empresa.
 • Aprendre a escandallar i elaborar fitxes de producció amb la finalitat d’estimular el màxim els beneficis.
 • Elaborar un pla de màrqueting intern de l’empresa.

Continguts:

Mòdul 1. Avaluació de la situació empresarial. 

 1. Definició de la mateixa organització.
  • Objectius generals de l’organització.
  • Negoci de l’empresa – visió.
   o Valors corporatius – valors.
 2. Anàlisi de la situació
  • Macroentorn. Aspectes que afecten en general a la societat.
  • Microentorn. Aspectes que incideixen de forma directa en relació entre l’empresa i el client.
  • DAFO.

Mòdul 2. Màrqueting mix.

 1. Explicació del que és el màrqueting.
  • Diferents definicions del concepte de màrqueting mix de la RAE, Wikipedia i Kotler.
  • El màrqueting comporta quatre conceptes: valor, empresa, mercat i satisfacció.
  • Tipus de màrqueting.
 2. Identificació del màrqueting mix.
  • Producte: bé o servei, components del producte, característiques.
  • Preu: valor monetari i per al client, mètodes de fixació de preus, estratègies de preus.
  • Distribució: canal, cobertura del mercat, distribució física i merchandising, comerç electrònic.
  • Comunicació: informació del producte, maneres de donar a conèixer, xarxes socials

Mòdul 3. Elaboració del pla de comercialització.

 1. Identificació dels objectius de l’empresa.
  • Saber cap a on volem arribar.
  • Identificar els objectius segons el model SMART (específics, mesurables, assolibles, realistes i a temps).
 2. Definició l’estratègia de l’empresa.
  • Estratègies de desenvolupament segons Porter: lideratge en costos, de diferenciació, d’especialització.
  • Estratègies de creixement d’Ansoff: penetració en el mercat, de desenvolupament de mercat, de desenvolupament de producte.
  • Estratègies competitives de Kotler i Singh.
 3. Creació del programa d’accions.
  • Accions als productes.
  • Accions als preus.
  • Accions de comunicació.
  • Accions de distribució.

Mòdul 4. Introducció als costos i estímul dels beneficis

 1. Explicació del que significa escandallar.
  • Format d’un escandall: denominació, recepta, i cost/ pvp.
  • Càlcul del preu de venda d’un plat.
 2. Elaboració de fitxes de producció.
  • Parts que composen una fitxa de producció.
  • Models de fitxes de producció.
 3. Anàlisi de les desviacions i les minves.
  • Causes de les desviacions.
  • Tipus de desviacions.
 4. Aplicació de l’enginyeria de menús.
  • Mètode per calcular el preu de venda d’un menù.
  • Anàlisi de la rendibilitat d’un menú.

Mòdul 5. Màrqueting intern i gestió de la qualitat (gestió de personal)

 1. Definició del màrqueting intern.
  • Concepte.
  • Etapes del màrqueting intern.
 2. Anàlisi intern de l’empresa.
  • Perfil del treballador.
  • Decàleg del bon servei.
  • Comunicació interna.
  •  Fase d’investigació.
 3. Elaboració d’un pla de màrqueting intern.
  • Procés d’adequació.
  • Elaboració de les decisions estratègiques.
  • Elaboració de propostes de màrqueting intern.
  • Pla d’acció.

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

Formadora: Cristina Fernández Ruiz

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats d’empreses.
 • Treballadors en situació d’ERTO.
 • Persones en situació d’atur.